fbpx

Inre hållbarhet – vi behöver bli hållbara inifrån och ut!

Mot slutet av 2015 ratificerades FN:s 17 hållbara utvecklingsmål av medlemsstaterna men vad är då inre hållbarhet, och varför är det viktigt? Samhället består av sina individer, men en aspekt som vi på Exvis tycker ofta förbises i arbetet med hållbar utveckling är just den inre hållbarheten. Med det menar vi de individuella faktorerna som främjar ett hållbart beteende och engagemang.

 

Vad är hållbart beteende och levnadssätt?

Hållbar utveckling består av ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer. De ekologiska har att göra med bevarandet av en hälsosam och god miljö, de sociala och ekonomiska handlar om välfärd och rättvisa. Det finns psykologiska aspekter hos var och en av oss som främjar beteenden som är mindre resusrstärande och mer empatiska och medkännade. Vi på Exvis arbetar just med att främja dessa aspekter hos individer och organisationer. Jag beskriver några här, men det finns också många fler!

 

Inre kontra yttre målsättningar

De ’inre målsättningarna’ karaktäriseras av personlig utveckling/självacceptans, nära vänskaps- och familjerelationer, och en känsla av gemenskap. Däremot karaktäriseras de ’yttre målsättningarna’ av ekonomisk framgång, ‘image’ och popularitet/status. Att vara styrd utifrån inre målsättningar i stället för yttre bidrar till ökad lycka och hälsa. Det finns en hel del forskning som visar att de som styrs av yttre målsättningar även tar mindre hänsyn till andra, ägnar sig åt färre ekologiskt hållbara beteenden samt är mer motiverade av girighet än de som styrs av inre målsättningar. Således kan man konstatera att det som genererar lycka och välmående för individen ofta även är mer hållbart i ett samhällsperspektiv.

 

Agerar du i enlighet med dina värderingar?

Ett stort antal av våra vardagliga beslut fattas högst automatiskt, och är resultat av omedvetna tankeprocesser. Det är enbart ungefär 30% av våra vardagliga sociala handlingar som styrs av våra medvetna intentioner. Resten av våra handlingar styrs av automatiska vanor och omedvetna processer. Men det som vi också vet, är att man genom att öva på medvetenheten om ens egna tanke- och handlingsprocesser kan lära sig att agera mer medvetet i enlighet med sina värderingar – 30% kan bli 60-70% i stället. Denna förmåga till självmedvetenhet kan man stärka bland annan genom mindfulness eller psykoterapi.

Slit-och slängkulturen drabbar även oss människor!

Det pratas mycket om att vi har en slit-och-släng kultur i samhället när det gäller varor, men detta drabbar förstås även oss människor, till exempel i arbetslivet och även ibland i våra privata relationer. Slit-och-släng är den raka motsatsen till hållbarhet: Vi skolas i att ge allt för att kunna behålla arbetstempot, klara tävlingen på arbetsmarknaden, nå upp till de ideal om ”ett perfekt liv” som är rådande. I detta ekorrhjul av prestationer kan vi tappa kontakten med oss själva och våra djupare önskningar. Vi kan även köra slut på kroppen med stressjukdomar som resultat. Den ökade stressen i samhället kan således ses som ett resultat av det ohållbara i vår livsstil. Och det motsatta sambandet finns också; är vi mer stressade upplever vi andra som mer hotfulla, och känner därmed mindre tillit till våra medmänniskor. Tilliten är också en viktig byggsten för den sociala hållbarheten.

 

Arbeta mot en inre hållbarhet

Vi på Exvis erbjuder ett antal tjänster som kan bidra till ökad inre hållbarhet för individer och organisationer. Bland annat erbjuder vi föreläsningar och workshops i just inre hållbarhet, som är i framkant med den senaste forskningen. Vi erbjuder även föreläsningar om arbete med transkulturella frågor, som är viktiga nutida utmaningar för rättvisa och social hållbarhet. Och till sist, då det individuella psykiska välmåendet är en nyckelfaktor för hållbar utveckling, erbjuder vi även individbaserade tjänster som psykoterapi och mindfulnesskurser.