MINDFULNESS – MBSR KURS/COURSE

  • KURS

Jag erbjuder kursen på svenska och engelska samt IRL i Gamla stan och online (se flikar för de olika alternativen som är tillgängliga för tillfället)

I offer this course in English and Swedish, and IRL in Gamla stan as well as online (see the tabs for more information about the formats I offer at the moment)

[/tab]

 

En kurs för dig?

Många av oss lever våra liv utan full närvaro. Tiden rinner iväg allt snabbare och vi springer fortare och fortare, men blir ändå inte nöjda och vet inte alltid ens varför vi har så bråttom! Resultatet blir en känsla av otillräcklighet, stress, utmattning, trötthet, och meningslöshet. Många av oss hamnar lätt i prestationskrav och självkritik istället för att känna efter och ägna oss åt det som känns viktigt och meningsfullt. Allt mer forskning visar att mindfulness kan hjälpa oss att hantera och ta itu med det som orsakar stress i vårt liv.

Kursstart hösten 2023!

Önskar du dig redskap för att skapa mindre stress och mer meningsfullhet? Prova då på den evidensbaserade mindfulnesskursen MBSR under hösten 2023! Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR©) – vänder sig till dig som upplever stress i ditt vardagsliv.

MBSR erbjuds inom vården för olika patientgrupper, samt i friskvårdssyfte. Den senaste sammanställningen av forskning på MBSR visar på signifikanta effekter på depression, stress, ångest, livskvalité och fysisk funktion (se länk). Socialstyrelsen nämner MBSR i sina senaste riktlinjer för depressionsprevention (från 2017).

Kontakt: Skicka intresseanmälan till maria@exvis.se, skriv då ditt namn och vilken föreläsning/kurs du vill anmäla dig till.
GDPR förteckning för denna kurs: Ansvarig för hantering av personuppgifter är Maria Niemi. Vänligen kontakta mig vid frågor på maria@exvis.se

 

Om läraren

Maria Niemi har 20 års erfarenhet av att utöva mindfulness för egen del, samt har hållit kurser i MBSR på Karolinska Institutets personalfriskvård sedan 2010. Hon bedriver även forskning på mindfulness och har haft mycket nytta av sin mindfulnesspraktik i sitt föräldraskap med två barn samt i sitt samhällsengagemang och yrkesliv. Hon har genomgått MBSR-instruktörsutbildningar med kursens grundare, Jon Kabat-Zinn (http://www.umassmed.edu/cfm/), samt med Camilla Sköld (http://cfms.se)

Mer om Maria

Fakta

Omfattning: 8 grupptillfällen på 2 timmar 15 minuter samt en heldagsretreat på 7 timmar under en helgdag.

Innehåll: Programmet är upplevelsebaserat och innehåller kroppscanning, mindfulnessmeditation och mindfulness yoga samt reflektioner i grupp. Deltagarna rekommenderas att göra dagliga hemuppgifter, ungefär 45 minuter per dag, 6 dagar i veckan, med hjälp av inspelade mindfulnessövningar.

Kursmaterial: Veckovis kursmaterial ingår samt nedladdningsbara guidade meditationer

Antal deltagare: 8-12 personer

Kursstart

Start hösten 2023 och vi träffas på onsdagar kl. 17.30-19.45. Lokalen ligger i Gamla stan, på Trädgårdsgatan 1. Kursstart den 11 oktober (paus vecka 44) heldagsretreat den 25/11 klockan 09.00-16.00.

Innan kursen startar är du varmt välkommen på ett introduktionsföreläsning (gratis – se info här) den 13/9 eller den 27/9 klockan 17.30-19.00 (kräver föranmälan). Du har även möjlighet att tala i telefon med instruktören för en individuell konsultation före kursstart. Deltagande på introduktionsföreläsningen är inte en förtusättning för att få delta på kursen. 

Pris

Om du anmäler dig före den 29 September får du early-bird-pris 3500 kr! 

Ordinarie pris 4500 kr. 

Kontakt:  Skicka intresseanmälan till maria@exvis.se, skriv då ditt namn och vilken föreläsning/kurs du vill anmäla dig till.

GDPR förteckning för denna kurs: Ansvarig för hantering av personuppgifter är Maria Niemi. Vänligen kontakta mig vid frågor på maria@exvis.se

Ljudfiler

Du kan lyssna på och ladda ner ljudfilerna för MBSR-kursen här:

10 minuters meditation sittande:

20 minuters meditation sittande:

40 minuters meditation sittande:

30 minuter kroppsskanning:

45 minuter kroppsskanning:

Liggande yoga:

Stående yoga:

Andra meditationsövningar som inte är del av MBSR-kursen:

10 minuter gående meditation:

40 minuter yoga nidraövning för sömn:

A course for you?

Many of us live our lives without being fully present. Time flies by faster and faster and we hurry on and try to keep up, but still are not satisfied and don’t always even know why we are in such a hurry! This results is feelings of inadequacy, stress, exhaustion, fatigue, and lack of meaning. Many of us get trapped in achievement and self-criticism instead of devoting ourselves to what feels important and meaningful. A growing body of research shows that mindfulness can help us manage and deal with that which causes stress in our lives.

Course starting in autumn 2023!

Do you want to learn tools to experience less stress and more meaning? Attend the evidence-based mindfulness course MBSR in autumn 2023! Mindfulness-based stress reduction (MBSR©).

MBSR is offered in health-care settings for different patient groups, as well as for health promotion purposes for those who are not ill. A recent compilation of research on MBSR shows significant effects on depression, stress, anxiety, quality of life and physical functioning. The Swedish National Board of Health and Welfare mentions MBSR in its latest guidelines for depression prevention (from 2017).

About the teacher

Maria Niemi has 20 years of experience in practicing mindfulness meditation/insight meditation, and has held courses in MBSR at the employee health promotion service at the medical university, Karolinska Institutet, since 2010. She also conducts research on mindfulness and has benefited greatly from her mindfulness practice in parenting her two children as well as in her working life. She has undergone MBSR instructor training with the course’s founder, Jon Kabat-Zinn (http://www.umassmed.edu/cfm/), as well as with Camilla Sköld (http://cfms.se)

Facts

Scope: 8 group sessions of 2 hours 15 minutes plus a full day retreat of 7 hours during a weekend.

Content: The program is experiential and includes the following practices; body scan, mindfulness meditation, mindfulness yoga as well as group reflections. Participants are advised to do daily homework, approximately 45 minutes per day, 6 days per week, using recorded mindfulness practices.

Course Materials: Weekly course materials are included as well as downloadable guided meditations

Number of participants: 5-10 people

Course start

We meet on the following dates and times:

Tuesday, November 14th, 18.30-20.45

Tuesday, November 21st 18.30-20.45

Thursday, December 7th 17.00-19.15

Thursday, December 14th 17.00-19.15

Thursday, December 21st 17.00-19.15

Thursday, January 11th 17.00-19.15

Saturday, January 13th 9.00-16.00

Thursday, January 18th 17.00-19.15

Thursday, January 25th 17.00-19.15

For attendance, you will need a quiet space where you will not be disturbed, as well as space to move on a yoga mat. You will need a yoga mat and something to sit on (a chair or a meditation cushion). You will need access to a stable internet connection, and all participants are expected to attend with their cameras switched on during the entire course meeting – this is four the sake of the group as a whole.

The course will be held on the Zoom web platform.

Before the course starts, you will have the opportunity for an individual phone consultation with the teacher, if needed.

Price

If you register before October 16, you get an early-bird price of SEK 3,000!

Regular price SEK 3,500.

Contact:

Send an e-mail to maria@exvis.se, write your name and which lecture/course you want to sign up for.

Before signing up for this course, you will be asked to fill in a heath screening form. If needed, the teacher will schedule a screening phone call with you before enrolling on the course.

Audio files

45 minute body scan