fbpx

Handledning kring existentiella frågor

I många verksamheter möter personalen existentiella frågor hos sina klienter. Existentiella frågor är de frågor som berör livet, döden, vad det innebär att vara människa, livets begränsningar, kärlek, ensamhet, vad som har värde och vad som ger livet mening. Det är områden i livet som vi inte alltid har ett språk för, och som därför kan vara svåra att prata om.

I svåra faser i livet träder de existentiella frågorna fram mer än annars. Det är ofta i kris eller när livsomständigheter förändras som vi behöver omorientera oss, och den processen innefattar ofta existentiella frågor.

Personal som utvecklar en uppmärksamhet på klienters existentiella mående kan vara till stor hjälp, även i korta, vardagliga samtal. Studier har visat att behovet av att kunna ta upp existentiella frågeställningar inom t ex äldreomsorgen är större än personalen ibland tror. Många tycker det är lättare att möta fysiska, sociala och känslomässiga behov än existentiella. Men behovet att prata om livets stora frågor, som inte kan avhjälpas, men som behöver beröras ibland, finns där.

I en studie där boende på ett äldreboende djupintervjuades framkom att de boende upplevde att personalen främst lyssnade på deras existentiellt färgade tankar, men att de sällan gav respons eller frågor, vilket de boende gärna hade fått. De tyckte det var tungt att sällan få hjälp att starta sådana samtal.

Medvetenhet om existentiella frågor i olika livsfaser gör det lättare för personalen att möta sina klienter där de är, även i korta interaktioner. Att lära sig känna igen existentiella frågor och att utveckla sin förmåga att prata om dem är inte bara bra för klienterna, utan även för personalen, som får lättare att hantera de livsfrågor som dyker upp i arbetsvardagen.

Att kunna hantera arbetsmiljöns existentiella frågor på ett bra sätt har också visat sig vara viktigt för den fysiska hälsan genom sänkta stressnivåer, bättre immunförsvar och lägre dödlighet. (Krause, 2012., Ryff, 2012).

Krause N. (2012). Meaning in life and healthy aging In Wong P. T. P. (Ed.), The human quest for meaning: Theories, research, and applications (2nd ed., pp. 409–432). New York, NY: Taylor & Francis, Routledge.

Ryff C. D. (2012). Existential well-being and health In Wong P. T. P. (Ed.), The human quest for meaning: Theories, research, and applications (2nd ed., pp. 233–247). New York, NY: Taylor & Francis, Routledge.

/Minna

Minna Forsell är leg psykolog, leg psykoterapeut och specialist i klinisk vuxenpsykologi. Hon är utbildad inom existentiell psykologi via Sällskapet för existentiell psykoterapi.

Kontakta Minna på minna@exvis.se