fbpx

Att arbeta med tolk

Möten över språkgränserna

Att kunna mötas över språkgränserna är en utmaning inom många jobb numera, och ett viktigt område både för tolkanvändaren och klienten. Detta har jag (Minna) skrivit mycket om i min nyutkomna bok Att Arbeta med Tolk, som just behandlar utmaningarna och lösningarna på många av de problem som uppstår i praktisk tolkanvändning.

Arbetsområdet avgör vad som är viktigast

En väldigt viktig aspekt av tolkade samtal är att tolken tar hänsyn till de behov som finns på det specifika område inom vilket tolkanvändaren arbetar. Att till exempel leda förhör kräver ett helt annat förhållningssätt än att arbeta med kontaktskapande samtal. Detta kan vara svårt att få till i praktiken, eftersom tolkarna oftast kommer från en tolkförmedling utan specialkunskaper inom just ens eget område. Tolkanvändaren måste därför guida tolken till vad som är viktigt i just detta specifika samtal.

Intervju i Vision

I senaste numret av Vision har Monica Wallberg och Pia Oberst på spädbarnsteamet Alhva i Malmö intervjuats, just med anledning av att de jobbar allt mer med tolk. De delar med sig av många viktiga erfarenheter kring detta, och särskilt intressant tycker jag att det var att höra hur de betonar vikten av att ta på sig rollen som samtalsledare; detta är en helt central ingrediens i effektiv tolkanvändning enligt mitt sätt att se på tolkade samtal.

Att ta ledarrollen under samtalet

Tolkanvändaren måste få utrymme och verktyg för att effektivt och smidigt kunna axla rollen som samtalsledare, så att såväl tolk som klient känner sig trygga under samtalet, samtidigt som den naturliga dialogen inte går förlorad. Det kan kännas ovant för många som inte är vana vid att ha med en tredje part under samtalet, men när detta väl åstadkoms blir samtalet bättre och får ett säkrare informationsflöde.

Etisk, säkert och tidsmedvetet samspel

Framförallt kan tolkanvändaren då lättare ta det ansvar som hen ju har för mötet: att det blir korrekt beträffande de etiska aspekterna, samt att mötestiden går åt till det som var tänkt, inte till att reda ut missförstånd eller annat ovidkommande. Även för klienten är det viktigt att graden av osäkerhet minimeras, och då behöver hen förstå att tolkanvändaren har koll på tolken och på det tolkade samspelet. Ja, det finns mycket att säga om dessa tolkade utmaningar, och ett flertal aspekter framkommer i intervjun i Vision. Även jag deltar med anledning av min bok “Att Arbeta med Tolk“. Läs gärna!